مبارزه برای حمایت بعدی، اولویت خود را?

یک پیامد دیگر قابل توجهی از رای گیری ترجیحی (روش کندورسه, ویژه, از Irv کمتر) که دوم است- و پس از آن، تنظیمات مهم هستند.

این اساسا تغییر بازی. احزاب و نامزدهای البته ادامه به دادگاه رای دهندگان برای خود رای اول اولویت, اما اگر آنها نمی توانند آن را دریافت کنید که هنوز هم ارزشمند است, حتی ضروری, به دادگاه بعدی خود را- و حمایت های متعاقب آن، اولویت.

این به این معنی است که نامزدها و احزاب باید مایل و قادر به جلب حمایت فراتر از پایگاه اصلی خود می شود; آنها نیاز به درخواست تجدید نظر به, و پاسخگو باشد و پاسخگو به رای دهندگان گسترده تر. این نیز تشویق می کند پاک کن, مبارزات مثبت تر.

چوب الف permalink مشاهده مکالمات.