تا به PR در کانادا استفاده می شود?

با توجه به گزارش کمیسیون حقوق ذکر این هجوم به PR جدید نیستند:

"احزاب مختلف کشاورزان مترقی و متحد" نیز کمک تشویق اصلاحات انتخاباتی در پی جنگ جهانی اول, culminating in the adoption of proportional representation for municipal elections in all four western provinces. ; مانیتوبا و آلبرتا نیز سیستم های رای گیری جایگزین به تصویب رسید (به ویژه تک رای قابل انتقال برای انتخابات استانی در سوار شهری) و رای جایگزین در سوار روستایی.

";این سیستم ها در محل از اوایل 1920s تا اواسط 1950s بود, زمانی که آنها توسط سیستم های اول گذشته و بعد جایگزین شد.

";در بسیاری از موارد, proportional representation systems were replaced in order to quell opposition parties that had begun to challenge ruling governments.” — شمارش صندوق: ; اصلاحات انتخاباتی برای کانادا, p 26–27

چوب الف permalink مشاهده مکالمات.