در مورد Ranked-ballots یا Ranked-Choice رای گیری چطور؟?

برگه های رای ترجیحی, و توسط بزرگ, همه نامزدهای رتبه در انتخابات در برخی از راه. اما the term “ranked-ballots,” or “;Ranked-Choice”; are typically associated with IRV initiatives rather than preferential ballots in general.

است تعهد جریان وجود دارد, به عنوان مثال, "ابتکار رتبه-رای" ترویج شده از Irv برای انتخابات شهرداری تورنتو.

تاکید می کنم, بنابراین, the distinction between the Condorcet/Ranked-Pairs method, که با استفاده از ترجیحی, و یا "رتبه,"رای گیری, و هر به اصطلاح طرح رتبه-رای دیگر.

چوب الف permalink مشاهده مکالمات.